Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Đăng ký kinh doanh khi hợp nhất, sáp nhập hợp tác xã
Lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh
Số ngày xử lý: 5
Phòng ban xử lý: Phòng Tài chính - Kế hoạch
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết 05 ngày. Các cơ quan chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ: - Phòng Tài chính-Kế hoạch 04 ngày. - Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 01 ngày. Mức thu phí, lệ phí : Theo quy định hiện hành.
Hồ sơ kèm theo
1/ Hợp tác xã hợp nhất lập hồ sơ đăng ký kinh doanh của hợp tác xã hợp nhất theo quy định.
2/ Đơn đăng ký kinh doanh [Mẫu don Dang ky KD HTX.doc]
3/ Biên bản sáp nhập
4/ Điều lệ hợp tác xã
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Đăng ký kinh doanh khi hợp nhất, sáp nhập hợp tác xã như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tài chính - Kế hoạch 5
3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Bộ phận TN&TKQ 1