Thông tin chi tiết
Tên thủ tục:  Thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục
Lĩnh vực:
Số ngày xử lý: 30
Phòng ban xử lý: Phòng Nội vụ
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này