Thông tin chi tiết
Tên thủ tục:  Đình chỉ hoạt động trường Tiểu học
Lĩnh vực:
Số ngày xử lý: 50
Phòng ban xử lý: Phòng Nội vụ
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này