Thông tin chi tiết
Tên thủ tục:  Đình chỉ hoạt động trường Trung học cơ sở
Lĩnh vực:
Số ngày xử lý: 45
Phòng ban xử lý: Phòng Nội vụ
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này