Thông tin chi tiết
Tên thủ tục:  Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng (Trung tâm HTCĐ)
Lĩnh vực:
Số ngày xử lý: 15
Phòng ban xử lý: Phòng Nội vụ
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này