Thông tin chi tiết
Tên thủ tục:  Cấp giấy phép xây dựng trạm BTS loại 2
Lĩnh vực: Xây dựng
Số ngày xử lý: 14
Phòng ban xử lý: Phòng Kinh tế - Hạ tầng
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn xin cấp giấy phép xây dựng
2/ Hợp đồng thuê trạm với chủ công trình
3/ Giấy chứng nhận QSDĐ bản sao, kèm theo trích lục bản đồ
4/ Bản vẽ thiết kế
5/ Dự toán kinh phí xây dựng công trình
6/ hồ sơ kiểm định chất lượng công trình
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục  Cấp giấy phép xây dựng trạm BTS loại 2 như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Kinh tế - Hạ tầng 12
3 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Bộ phận TN&TKQ 1