Thông tin chi tiết
Tên thủ tục:  Đề nghị giải quyết chế độ (hàng tháng hoặc một lần) đối với người có công giúp đỡ cách mạng.
Lĩnh vực: Lao động, thương binh và xã hội
Số ngày xử lý: 12
Phòng ban xử lý: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ - Bản khai cá nhân (mẫu số 10-CC1).
2/ - Bản sao giấy chứng nhận Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc "Bằng có công với nước" hoặc Huân c
3/ Trường hợp người có công giúp đỡ cách mạng có tên trong hồ sơ khen thưởng nhưng không có tên trong B
4/ - Giấy uỷ quyền (nếu đối tượng đã từ trần có nhiều thân nhân)
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục  Đề nghị giải quyết chế độ (hàng tháng hoặc một lần) đối với người có công giúp đỡ cách mạng. như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 10
3 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bộ phận TN&TKQ 1