Thông tin chi tiết
Tên thủ tục:  Đề nghị giải quyết cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công cách mạng
Lĩnh vực: Lao động, thương binh và xã hội
Số ngày xử lý: 12
Phòng ban xử lý: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ - Người có công với cách mạng lập bản khai các nhân.
2/ - Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn kiểm tra và xác nhận vào bản khai của người có công với cách mạng. Lậ
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục  Đề nghị giải quyết cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công cách mạng như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 10
3 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bộ phận TN&TKQ 1