Thông tin chi tiết
Tên thủ tục:  Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập
Lĩnh vực: Lao động, thương binh và xã hội
Số ngày xử lý: 20
Phòng ban xử lý: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục  Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 18
3 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bộ phận TN&TKQ 1