Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Đăng ký biến động tách thửa và cấp giấy CNQSDĐ
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 27
Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ Giấy CNQSDĐ bản gốc
2/ Đơn xin tách thửa [Đơn tách thưả..doc]
3/ Đơn xin đăng ký biến động [Đơn ĐKBĐ.doc]
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Đăng ký biến động tách thửa và cấp giấy CNQSDĐ như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 19
3 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Phòng Tài nguyên và Môi trường 3
4 Phòng Tài nguyên và Môi trường Ủy ban nhân dân 3
5 Ủy ban nhân dân Bộ phận TN&TKQ 1