Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng nhà ở tư nhân
Lĩnh vực: Xây dựng
Số ngày xử lý: 12
Phòng ban xử lý: Phòng Kinh tế - Hạ tầng
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết: 12 ngày
   + Bộ phận TN&TKQ : 02 ngày
   + Phòng Kinh tế - Hạ tầng : 10 ngày
Phí và lệ phí: như quy định hiện hành
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn xin cấp giấy phép xây dựng
2/ Giấy chứng nhận QSDĐ bản sao, kèm theo trích lục bản đồ
3/ Bản vẽ thiết kế
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Cấp giấy phép xây dựng nhà ở tư nhân như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Kinh tế - Hạ tầng 10
3 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Bộ phận TN&TKQ 1