Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp giấy phép thi công
Lĩnh vực: Xây dựng
Số ngày xử lý: 10
Phòng ban xử lý: Phòng Kinh tế - Hạ tầng
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết : 10 ngày
+ Bộ phận TN&TKQ : 3 ngày
+ Phòng Kinh tế - Hạ tầng : 07 ngày
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn xin cấp phép thi công
2/ Biên bản cam kết của chủ đầu tư
3/ Văn bản chấp thuận khi lập dự án và thiết kế của cơ quan quản lý nhà nước về đường bộ có thẩm quyền
4/ Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế tổ chức thi công hạn mục công trình
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Cấp giấy phép thi công như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Kinh tế - Hạ tầng 7
3 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Bộ phận TN&TKQ 2