Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Thẩm định đề cương và dự toán kiểm tra, chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng
Lĩnh vực: Công thương
Số ngày xử lý: 15
Phòng ban xử lý: Phòng Kinh tế - Hạ tầng
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ Tờ trình của chủ đầu tư
2/ Quyết định đơn vị tư vấn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng
3/ Đề cương và dự toán
4/ Nội dung kiểm tra và chứng nhận
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Thẩm định đề cương và dự toán kiểm tra, chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Kinh tế - Hạ tầng 12
3 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Bộ phận TN&TKQ 2