Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng
Lĩnh vực: Xây dựng
Số ngày xử lý: 30
Phòng ban xử lý: Phòng Kinh tế - Hạ tầng
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ Thuyết minh thành phần các bản vẽ, báo cáo khảo sát, dự thảo quy định quản lý quy hoạch
2/ Ý kiến sở chuyên ngành
3/ Biên bản bàn giao mốc khảo sát
4/ chứng chỉ hành nghề
5/ Tờ trình đề nghị thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch
6/ QĐ chọn thầu tư vấn
7/ Thông báo kết luận thông qua đồ án quy hoạch
8/ Quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập quy hoạch
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Kinh tế - Hạ tầng 27
3 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Bộ phận TN&TKQ 2