Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Hồ sơ nhiệm vụ và dự toán chi phí lập quy hoạch chi tiết
Lĩnh vực: Xây dựng
Số ngày xử lý: 25
Phòng ban xử lý: Phòng Kinh tế - Hạ tầng
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
1/ Thông báo thỏa thuận địa điểm kèm theo trích lục bản đồ
2/ Tờ trình đề nghị thẩm định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí quy hoạch
3/ QĐ chọn thầu tư vấn
4/ Văn bản về kế hoạch lập vốn quy hoạch
5/ Hồ sơ nhiệm vụ và dự toán chi phí lập quy hoạch
6/ Văn bản cuộc họp thông qua nhiệm vụ quy hoạch
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Hồ sơ nhiệm vụ và dự toán chi phí lập quy hoạch chi tiết như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Kinh tế - Hạ tầng 22
3 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Bộ phận TN&TKQ 2