Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán lĩnh vực Nông nghiệp
Lĩnh vực: Công thương
Số ngày xử lý: 18
Phòng ban xử lý: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán lĩnh vực Nông nghiệp như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15
3 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bộ phận TN&TKQ 2