Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Hồ sơ phương án và dự toán khảo sát công trình
Lĩnh vực: Công thương
Số ngày xử lý: 15
Phòng ban xử lý: Phòng Kinh tế - Hạ tầng
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Hồ sơ phương án và dự toán khảo sát công trình như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Kinh tế - Hạ tầng 15
3 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Bộ phận TN&TKQ 2