Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Đăng ký biến động thửa đất theo QĐ 53/2008/QĐ-UBND
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 17
Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: thời gian giải quyết ; 17 ngày làm việc
cơ quan xử lý: Văn phòng ĐKQSDĐ: 15 ngày, Bộ phận TN&TKQ; 02 ngày
phí và lệ phí; theo quy định hiện hành
Hồ sơ kèm theo
1/ Bảng gốc GCN QSD đất
2/ Đơn xin đăng ký biến động [Đơn ĐKBĐ.doc]
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Đăng ký biến động thửa đất theo QĐ 53/2008/QĐ-UBND như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 15
3 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Bộ phận TN&TKQ 1