Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Chuyển nhượng, thừa kế tặng cho QSDĐ có trích đo thửa đất
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 16
Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết : 16 ngày làm việc
+ Bộ phận TN&TKQ: 01 ngày
+ Văn phòng ĐKQSD Đ: 11 ngày
+ Chi Cục thuế : 03 ngày
+ Bộ phận TN&TKQ: 01 ngày
Hồ sơ kèm theo
1/ Bảng gốc GCN QSD đất
2/ Hợp đồng chuyển nhượng, thừa kế QSD đất
3/ Hồ sơ về nghĩa vụ tài chính có liên quan
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Chuyển nhượng, thừa kế tặng cho QSDĐ có trích đo thửa đất như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 11
3 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Chi cục thuế huyện 3
4 Chi cục thuế huyện Bộ phận TN&TKQ 1