Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp GCNQSDĐ (có yêu cầu cấp nhà)
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 28
Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: + Thời gian giải quyết:
- Bộ phận TN&TKQ: 01 ngày
- Văn phòng ĐKQSD Đ: 15 ngày
- Phòng Kinh tế - Hạ tầng : 05 ngày
- Phòng TN-MT: 03 ngày
- UBND : 03 ngày
+ Phí và lệ phí: 01 ngày (theo quy định hiện hành)
Hồ sơ kèm theo
1/ Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế QSD đất
2/ Đơn xin cấp GCN QSD đất (theo mẫu) [Mau don cap GCNQSD dat moi..doc]
3/ Giấy xác nhận sở hữu nhà ở
4/ Biên bản cắm mốc giao đất hoặc bản mô tả ranh, mốc giới thửa đất
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Cấp GCNQSDĐ (có yêu cầu cấp nhà) như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 15
3 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Phòng Tài nguyên và Môi trường 3
4 Phòng Tài nguyên và Môi trường Phòng Kinh tế - Hạ tầng 5
5 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Ủy ban nhân dân 3
6 Ủy ban nhân dân Bộ phận TN&TKQ 1