Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép và đăng ký biến động
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 28
Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian quyết hồ sơ:
- Bộ phận TN&TKQ: 02 ngày
- Văn phòng ĐKQSD Đ: 23 ngày
- Chi Cục thuế : 03 ngày
Hồ sơ kèm theo
1/ Bảng gốc GCN QSD đất
2/ Đơn xin đăng ký biến động
3/ Tờ trình của UBND xã, thị trấn
4/ Bản mô tả ranh, mốc giới thửa đất
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép và đăng ký biến động như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 23
3 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Chi cục thuế huyện 3
4 Chi cục thuế huyện Bộ phận TN&TKQ 1