Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp lại, cấp đổi giấy CNQSDĐ có trích đo thửa đất
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 28
Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết hồ sơ: 30 ngày
+ Bộ phận TN&TKQ: 02 ngày
+ văn phòng ĐKQSDĐ: 20 ngày
+ Phòng TN-MT: 03 ngày
+ UBND : 03 ngày
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn xin cấp lại, cấp đổi GCN QSD đất (theo mẫu)
2/ Giấy CN QSD đất và QSH nhà ở
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Cấp lại, cấp đổi giấy CNQSDĐ có trích đo thửa đất như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 20
3 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Phòng Tài nguyên và Môi trường 3
4 Phòng Tài nguyên và Môi trường Ủy ban nhân dân 3
5 Ủy ban nhân dân Bộ phận TN&TKQ 1