Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp lại giấy CNQSDĐ do bị mất và đăng ký biến động chuyển MĐSDĐ không phải xin phép
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 39
Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết hồ sơ: 39 ngày
+ Bộ phận TN&TKQ: 02 ngày
+ Văn phòng ĐKQSDĐ: 28 ngày
+ Chi cục thuế : 03 ngày
+ Phòng TN-MT: 03 ngày
+ UBND : 03 ngày
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn xin báo mất GCN QSD đất và QSH nhà ở
2/ Thông báo niêm yết và kết thúc niêm yết (UBND cấp xã thực hiện)
3/ Đơn xin cấp GCN QSD đất và QSH nhà ở
4/ Tờ trình của UBND cấp xã
5/ Hồ sơ địa chính có liên quan (theo khoản 1,2 điều 50 Luật Đất đai)
6/ Giấy xác nhận sở hữu nhà ở
7/ Giấy xác nhận nguồn gốc đất
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Cấp lại giấy CNQSDĐ do bị mất và đăng ký biến động chuyển MĐSDĐ không phải xin phép như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 28
3 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Chi cục thuế huyện 3
4 Chi cục thuế huyện Phòng Tài nguyên và Môi trường 3
5 Phòng Tài nguyên và Môi trường Ủy ban nhân dân 3
6 Ủy ban nhân dân Bộ phận TN&TKQ 1