Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp GCNQSDĐ và ĐK biến động, tăng, giảm diện tích theo hiện trạng sử dụng
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 27
Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: + Thời gian giải quyết:
- Bộ phận TN&TKQ: 02 ngày
- Văn phòng ĐKQSD Đ: 19 ngày
- Phòng TN-MT: 03 ngày
- UBND : 03 ngày
+ Phí và lệ phí theo quy định hiện hành
Hồ sơ kèm theo
1/ Bảng gốc GCN QSD đất
2/ Đơn xin đăng ký biến động [Đơn ĐKBĐ.doc]
3/ Bảng mô tả ranh, mốc giới thửa đất
4/ Tờ trình của UBND xã, thị trấn
5/ Đơn xin điều chỉnh tăng diện tích của NSD đất
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Cấp GCNQSDĐ và ĐK biến động, tăng, giảm diện tích theo hiện trạng sử dụng như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 19
3 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Phòng Tài nguyên và Môi trường 3
4 Phòng Tài nguyên và Môi trường Ủy ban nhân dân 3
5 Ủy ban nhân dân Bộ phận TN&TKQ 1