Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp giấy CN QSD đất và QSH nhà ở lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 35
Phòng ban xử lý: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Bộ phận TN trả KQ: 02 ngày
Văn phòng ĐK QSD đất: 19 ngày
Phòng TN-MT: 03 ngày
Chi cục thuế: 03 ngày
Phòng Kinh tế - Hạ tầng: 05 ngày
UBND huyện: 03 ngày
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn xin cấp Giấy CN QSD đất (theo mẫu)
2/ Trích lục Bản đồ địa chính thửa đất
3/ Biên bản xét duyệt cấp GCN QSD đất lần đầu của HĐTV đất đai cấp xã
4/ Biên bản kiểm tra hiện trạng sử dụng đất (hoặc bản mô tả mốc, ranh giới thửa đất)
5/ Thông báo công khai danh sách các trường hợp đủ điều kiện cấp GCN QSD đất
6/ Biên bản kết thúc công khai
7/ Tờ trình của UBND cấp xã
8/ Kê khai nghĩa vụ tài chính (theo mẫu)
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Cấp giấy CN QSD đất và QSH nhà ở lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 2
2 Bộ phận TN&TKQ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 19
3 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Phòng Tài nguyên và Môi trường 3
4 Phòng Tài nguyên và Môi trường Chi cục thuế huyện 3
5 Chi cục thuế huyện Phòng Kinh tế - Hạ tầng 5
6 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Ủy ban nhân dân 3
7 Ủy ban nhân dân Bộ phận TN&TKQ 1