Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật
Lĩnh vực: Tài chính Kế hoạch
Số ngày xử lý: 20
Phòng ban xử lý: Phòng Tài chính - Kế hoạch
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết: 20 ngày. Cơ quan có trách nhiệm xử lý: - Phòng Tài chính - Kế hoạch: 07 ngày. - Phòng, ban liên quan 10 ngày. - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 03 ngày. Mức thu phí, lệ phí : Theo quy định hiện hành.
Hồ sơ kèm theo
1/ Tờ trình đề nghị phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật của chủ đầu tư: 03 bản chính;
2/ Quyết định chọn thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật
3/ Thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật và tính toán kết cấu
4/ Thiết kế bản vẽ thi công
5/ Dự toán,
6/ Báo cáo kết quả khảo sát (nếu có khảo sát).
7/ Báo cáo thẩm tra
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tài chính - Kế hoạch 3
3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Phòng Kinh tế - Hạ tầng 10
4 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Phòng Tài chính - Kế hoạch 4
5 Phòng Tài chính - Kế hoạch Bộ phận TN&TKQ 2