Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Thẩm định hồ sơ hồ sơ yêu cầu (đối với các công trình chỉ định thầu)
Lĩnh vực: Tài chính Kế hoạch
Số ngày xử lý: 20
Phòng ban xử lý: Phòng Tài chính - Kế hoạch
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết : 20 ngày. Các cơ quan chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ: - Phòng Tài chính - Kế hoạch: 16 ngày. - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 04 ngày.
Hồ sơ kèm theo
1/ Tờ trình đề nghị thẩm định và phê duyệt hồ sơ yêu cầu
2/ Hồ sơ yêu cầu: 03 bộ gốc.
3/ Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu (02 bản sao có chứng thực).
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Thẩm định hồ sơ hồ sơ yêu cầu (đối với các công trình chỉ định thầu) như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 2
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tài chính - Kế hoạch 16
3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Bộ phận TN&TKQ 2