Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Thẩm định hồ sơ mời thầu
Lĩnh vực: Tài chính Kế hoạch
Số ngày xử lý: 20
Phòng ban xử lý: Phòng Tài chính - Kế hoạch
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết: 20 ngày. Các cơ quan chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ: - Phòng Tài chính - Kế hoạch: 17 ngày. - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 03 ngày.
Hồ sơ kèm theo
1/ Tờ trình đề nghị thẩm định và phê duyệt Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ mời thầu và danh sách ngắn (Nếu là
2/ Hồ sơ mời thầu: 03 bộ gốc
3/ Hồ sơ năng lực của đơn vị lập Hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá HSDT.
4/ Hồ sơ năng lực của các nhà thầu tham gia đấu thầu (Nếu là đấu thầu hạn chế): 01 bộ gốc
5/ định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu (02 bản sao có chứng thực)
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Thẩm định hồ sơ mời thầu như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 2
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tài chính - Kế hoạch 17
3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Bộ phận TN&TKQ 1