Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Thẩm định kế hoạch đấu thầu
Lĩnh vực: Tài chính Kế hoạch
Số ngày xử lý: 10
Phòng ban xử lý: Phòng Tài chính - Kế hoạch
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết : 10 ngày. Các cơ quan có trách nhiệm xử lý hồ sơ: - Phòng Tài chính - Kế hoạch: 07 ngày. - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 03 ngày.
Hồ sơ kèm theo
1/ Tờ trình và Kế hoạch đấu thầu của chủ đầu tư: 02 bộ gốc
2/ Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật: 01 bản sao
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Thẩm định kế hoạch đấu thầu như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 2
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tài chính - Kế hoạch 7
3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Bộ phận TN&TKQ 1