Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Thẩm định kết quả đấu thầu, chỉ dịnh thầu
Lĩnh vực: Tài chính Kế hoạch
Số ngày xử lý: 20
Phòng ban xử lý: Phòng Tài chính - Kế hoạch
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết : 20 ngày. Các cơ quan chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ: - Phòng Tài chính - Kế hoạch: 16 ngày. - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 04 ngày. Mức thu phí, lệ phí : Theo quy định hiện hành.
Hồ sơ kèm theo
1/ Tờ trình đề nghị thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu, kết quả chỉ định thầu của chủ đầu tư
2/ Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu (chỉ định thầu) được duyệt
3/ Các biên bản đóng thầu, mở thầu và các biên bản về thầu xét thầu hoặc Biên bản xét hồ sơ đề xuất (ch
4/ Hồ sơ dự thầu hoặc Hồ sơ đề xuất (chỉ định thầu) và đĩa ghi dữ liệu dự thầu, đề xuất của các nhà thầ
5/ Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Thẩm định kết quả đấu thầu, chỉ dịnh thầu như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 2
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tài chính - Kế hoạch 16
3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Bộ phận TN&TKQ 2