Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Thẩm định Quyết toán
Lĩnh vực: Tài chính Kế hoạch
Số ngày xử lý: 90
Phòng ban xử lý: Phòng Tài chính - Kế hoạch
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết: 90 ngày. Các cơ quan chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ: - Phòng Tài chính - Kế hoạch: 85 ngày. - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 05 ngày. Mức thu phí, lệ phí : Theo quy định hiện hành.
Hồ sơ kèm theo
1/ Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư:
2/ Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định hiện hành
3/ Các văn bản pháp lý có liên quan theo Mẫu số 02/QTDA của Báo cáo quyết toán
4/ Các hợp đồng kinh tế, biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có) giữa chủ đầu tư với các nhà thầu thực hiện
5/ Các hợp đồng kinh tế, biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có) giữa chủ đầu tư với các nhà thầu thực hiện
6/ - Các biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình, ngh
7/ Toàn bộ các bản quyết toán khối lượng A-B
8/ Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành kèm văn bản của chủ đầu tư về kết quả kiểm to
9/ Kết luận thanh tra, Biên bản kiểm tra, Báo cáo kiểm toán của các cơ quan: Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Thẩm định Quyết toán như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 4
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tài chính - Kế hoạch 85
3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Bộ phận TN&TKQ 1