Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
Lĩnh vực: Công thương
Số ngày xử lý: 18
Phòng ban xử lý: Phòng Kinh tế - Hạ tầng
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết: 18 ngày. Cơ quan có trách nhiệm xử lý: - Phòng Kinh tế - Hạ tầng : 15 ngày. - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 03 ngày. Mức thu phí, lệ phí : Theo quy định hiện hành.
Hồ sơ kèm theo
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Kinh tế - Hạ tầng 15
3 Phòng Kinh tế - Hạ tầng Bộ phận TN&TKQ 2