Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Bổ nhiệm vào ngạch CC-VC thuộc thẩm quyền của UBND huyện
Lĩnh vực: Nội vụ
Số ngày xử lý: 5
Phòng ban xử lý: Phòng Nội vụ
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết: 05 ngày. Cơ quan có trách nhiệm tham mưu xử lý hồ sơ: - Phòng Nội vụ: 03 ngày; - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 02 ngày.
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn xin bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức;
2/ Khi hết thời gian tập sự, người tập sự phải làm bản kiểm điểm báo cáo kết quả tập sự (có xác nhận c
3/ Bản photo (có chứng thực) quyết định tuyển dụng cán bộ công chức, viên chức;
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Bổ nhiệm vào ngạch CC-VC thuộc thẩm quyền của UBND huyện như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Nội vụ 25
3 Phòng Nội vụ Ủy ban nhân dân 3
4 Phòng Nội vụ Bộ phận TN&TKQ 1