Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Công nhận Ban vận động thành lập các Hội có phạm vi hoạt động trong huyện
Lĩnh vực: Nội vụ
Số ngày xử lý: 15
Phòng ban xử lý: Phòng Nội vụ
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết: 15 ngày. Cơ quan có trách nhiệm tham mưu xử lý hồ sơ: - Phòng Nội vụ: 12 ngày; - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 03 ngày.
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn xin công nhận Ban vận động thành lập Hội, trong đơn nêu rõ tên Hội, tôn chỉ mục đích của Hội, lĩ
2/ Đơn xin công nhận Ban vận động thành lập Hội, trong đơn nêu rõ tên Hội, tôn chỉ mục đích của Hội, lĩ
3/ Danh sách trích ngang của những người dự kiến trong Ban vận động thành lập Hội (Họ tên, ngày tháng n
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Công nhận Ban vận động thành lập các Hội có phạm vi hoạt động trong huyện như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 5
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Nội vụ 5
3 Phòng Nội vụ Ủy ban nhân dân 5
4 Ủy ban nhân dân Bộ phận TN&TKQ 5