Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Thủ tục về điều động công chức, viên chức
Lĩnh vực: Nội vụ
Số ngày xử lý: 5
Phòng ban xử lý: Phòng Nội vụ
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết: 05 ngày. Cơ quan có trách nhiệm tham mưu xử lý hồ sơ: - Phòng Nội vụ: 03 ngày; - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 02 ngày.
Hồ sơ kèm theo
1/ Tờ trình về việc đề nghị điều động;
2/ Danh sách trích ngang CBCC;
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Thủ tục về điều động công chức, viên chức như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 5
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Nội vụ 5
3 Phòng Nội vụ Ủy ban nhân dân 5
4 Ủy ban nhân dân Bộ phận TN&TKQ 5