Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ Sổ hộ tịch
Lĩnh vực: Tư pháp
Số ngày xử lý: 1
Phòng ban xử lý: Phòng Tư pháp
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết 01 ngày. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Phòng Tư Pháp.
Hồ sơ kèm theo
1/ văn bản đề nghị (qua đường bưu điện) yêu cầu UBND quận, huyện nơi lưu trữ sổ hộ tịch để thực hiện cấ
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ Sổ hộ tịch như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 5
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tư pháp 5
3 Phòng Tư pháp Ủy ban nhân dân 5
4 Ủy ban nhân dân Bộ phận TN&TKQ 5