Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài
Lĩnh vực: Tư pháp
Số ngày xử lý: 2
Phòng ban xử lý: Phòng Tư pháp
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết: - Giải quyết trong ngày từ 200 bản trở lại. - Giải quyết không quá 02 ngày từ 200 bản trở lên. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Phòng Tư Pháp.
Hồ sơ kèm theo
1/ Bản chính hợp pháp
2/ Bản sao cần chứng thực
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 5
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tư pháp 5
3 Phòng Tư pháp Ủy ban nhân dân 5
4 Ủy ban nhân dân Bộ phận TN&TKQ 5