Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của hợp tác xã
Lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh
Số ngày xử lý: 5
Phòng ban xử lý: Phòng Tài chính - Kế hoạch
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết 05 ngày. Các cơ quan chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ: - Phòng Tài chính-Kế hoạch 04 ngày. - Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 01 ngày. Mức thu phí, lệ phí : Theo quy định hiện hành.
Hồ sơ kèm theo
1/ Thông báo của hợp tác xã về việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh [Mẫu TB thay doi KD HTXTB-2.doc]
2/ Biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh
3/ Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được cấp
4/ Đối với việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định thì phả
5/ Đối với việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề t
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của hợp tác xã như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tài chính - Kế hoạch 4
3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Bộ phận TN&TKQ 1