Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp bản sao Quyết định công nhận chấm dứt, thay đổi việc giám hộ
Lĩnh vực: Hành chính Tư pháp
Số ngày xử lý: 0
Phòng ban xử lý:
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này