Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng
Lĩnh vực: Tư pháp
Số ngày xử lý: 1
Phòng ban xử lý: Phòng Tư pháp
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết: Giải quyết ngay; trường hợp phức tạp thì thời gian giải quyết 01 ngày; trường hợp có yêu cầu chứng thực tại nhà riêng thì thời gian giải quyết không quá 02 ngày. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết : Phòng Tư Pháp.
Hồ sơ kèm theo
1/ Trường hợp chứng thực tài sản của người chưa thành niên, người bị mất năng lực hành vi dân sự, hạn c
2/ Phiếu yêu cầu chứng thực
3/ Chứng minh nhân dân của người làm chứng hoặc giấy tờ tuỳ thân hợp lệ trong trường hợp có nhân chứng
4/ Trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung thì phải có văn bản đồng ý của sở hữu chung khác hoặc văn bản
5/ Hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản
6/ Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu động sản trong hợp đồng, giao dịch cần chứng thực
7/ Trường hợp là pháp nhân, thì hồ sơ còn phải có: - Quyết định thành lập hoặc thừa nhận pháp nhân của
8/ Hộ khẩu, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (nếu là người nước ngoài, hoặc người Việt Nam định cư ở n
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 5
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tư pháp 5
3 Phòng Tư pháp Ủy ban nhân dân 5
4 Ủy ban nhân dân Bộ phận TN&TKQ 5