Thông tin chi tiết
Tên thủ tục:  Xin hỗ trợ kinh phí mai táng đối với trường hợp bảo trợ xã hội
Lĩnh vực: Bảo trợ, Xã hội
Số ngày xử lý: 4
Phòng ban xử lý:
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này