Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Xác nhận hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công 
Lĩnh vực: Người có công
Số ngày xử lý: 3
Phòng ban xử lý:
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này