Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Xác nhận và đề nghị trợ cấp đối với vợ (chồng) liệt sỹ đã tái giá
Lĩnh vực: Người có công
Số ngày xử lý: 5
Phòng ban xử lý:
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:
Hồ sơ kèm theo
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này